Oslo Jazz Circle

BERETNING FOR OSLO JAZZ CIRCLE 2006-2007

Klubbens styre i perioden

Formann           Jan Evensmo         (medl. Platekomiteen)
            Styremedlemmer:
                                    Gunnar Feydt        (medl. Platekomiteen)
                                    Håvard Hegna        (kasserer)
                                    Sverre Lunde
                                    Kjell M. Paulssen (medl.
Platekomiteen)

Møtevirksomheten

 Som det fremgår av tabellen nedenfor, er det ca. 10 klubbmøter i året. Møtene foregår som tidligere
i kaféen på Bare Jazz. Fremmøtet på foredragsmøtene har variert fra noe over 10 til noe over 30.

 

Våren 2006:

 

 

10. jan

10

Forberedende årsmøte, diskusjon

7. feb

14

Årsmøte, deretter foredrag:

Mine favoritter, ved Dagbladet-journalist Terje Mosnes

7. mars

13

Warne Marsh og samarbeidet med ham, ved Torgrim Sollid

4. april

29

Intervjuportrett av Nora Brockstedt, ved Kjell Paulssen

2. mai

16

Ut av mitt jazzskap, ved revyskuespiller Tom Mathiesen

6. juni

32

Jazzkonsert, Frode Kjekstads trio

Høsten 2006:

 

 

5. september

30

Stan Getz i Skandinavia, ved Gunnar Feydt og Harald Opheim

10. oktober       

25

Clifford Brown, 50 år etter, ved Jan Evensmo

7. november       

37

Doo Bee Doo Ah! Fra Four Freshmen til Take 6, ved Kristian Lindeman og Sverre Lunde

5. desember       

-

Avlyst, kompensert med nyttårskonsert 17. januar 2007 på Bakkekroen

Våren 2007:

 

 

9. januar

27

Tenorsaksofonens sorte stjerner, 1955-1959, ved Jan Evensmo

6. februar

31

Pianoet – musikkens overflødighetshorn!, ved Kåre Grøttum

6. mars  

33

Minner fra Sørkern, 1954 og utover, ved Jan-Erik Vold

17. april

13

Jazz på DVD, ved Ulf Renberg og Gunnar Feydt

8. mai

27

Jazz - som lidenskap, jobb, hobby og livsform, ved Erling Wicklund

5. juni

60

Konsert med Kausland/Mathisen Quartet

Høsten 2007:

 

 

4. september

22

The Complete Commodore Jazz Recordings Vol. I-III, ved Jan Evensmo og Gunnar Feydt

2. oktober

25

Atle Hammer, fanget av jazztrompeten gjennom 60 år, ved Atle Hammer intervjuet av Jan Evensmo

6. november

13

Jazzmusikalske favoritter og rariteter, ved Kåre Grøttum

20. november

12

Royal Garden Jazzband og jazzlivet i Drammen, ved Finn Arnesen

 

Andre arrangementer

18. januar 2006
En meget vellykket og fullsatt hyldningskonsert for Erik Amundsen ble avholdt i Cosmopolite. En rekke fremtredende norske jazzmusikere som tidligere har samarbeidet og spilt med Amundsen, deltok uten honorar. Overskuddet av konserten ble senere i sin helhet overlevert familien Amundsen. 

17. januar 2007
Nyttårskonsert med tre-retters middag og Harald Bergersens Kvartett foregikk på Bakkekroen i Oslo med entusiastisk deltakelse fra 60 gjester.

Plateproduksjon

 Styret ser fortsatt plateproduksjon som en av sine viktigste oppgaver. Arbeidet med utgivelser knyttet til Bjarne Nerem i Sverige, som ble påbegynt allerede i 2005, er blitt sterkt forsinket pga. noen uavklarte spørsmål om opphavsrettigheter.. To dobbelt-CD-er er produksjonsklare og vil bli utgitt i løpet av høsten 2008. Salget av OJC-CD-ene går jevnt. Enkelte tidligere produksjoner er utsolgt. Det vurderes opptrykk av noen av produksjonene.

 I 2005 søkte OJC Kulturrådet om støtte til 5 CD-utgivelser. Vi fikk kr. 70 000 til
sammen til 3 av disse.  En dobbelt CD med bassisten Erik Amundsen ble lansert i januar 2006 under en vellykket hyldningskonsert for Amundsen. En meget interessant CD med Cecil Aagaard ble lansert samtidig. Nerem-utgivelsene inngår også i denne produksjonsserien.

Klubben har egen konto hos plateselskapet Gemini.  Før arbeidet med disse utgivelsene
begynte, hadde vi til gode ca. kr. 100 000.   Dette skyldes offentlig innkjøp av våre
tidligere utgivelser.  Vi får ny oversikt over kontoen når den siste CD-en er produsert.
Beløpet vi har stående på denne kontoen, er øremerket nye produksjoner og holdes utenfor det ordinære klubb-regskapet.

Medlemstallutviklingen

Antall betalende medlemmer har utviklet seg lite over perioden, fra ca. 60 høsten 2005 til ca. 65 høsten 2007. Kontingenten er ikke endret i perioden. OJC gikk i 2007 over fra halvårlig kontingent kr. 100 til helårlig kontingent kr. 200 for å redusere kasserers arbeid med kontingentinnbetaling og regnskap. Det har, sammen med overgang til innkreving uten vedlagt ferdigutfylt giro, resultert i at innbetaling av kontingent går litt tregere. Høsten 2007 ble det purret på 38 mulige medlemmer som hadde betalt kontingent i løpet av de siste par år, 23 betalte da kontingenten.

Informasjon til medlemmene

OJC opprettet egen nettside på adresse www.ojc.no i april 2006. Hensikten er informasjon til medlemmene og synliggjøring utad. Det er ikke lagt mye arbeid i å gjøre OJC-sidene profesjonelle, men de synes å fungere etter hensikten. De fleste medlemmene har nå Internett-tilgang og er e-post-brukere. Det letter styrets arbeid at beskjeder til medlemmene nå kan sendes pr. e-post. E-post benyttes også mellom styremedlemmen. Det betyr at avgjørelser kan tas på kort varsel og reduserer behovet for styremøter.

Spørreundersøkelsen

Det nyvalgte styret tok initiativ til en spørreundersøkelse for å kartlegge medlemmenes jazzinteresser og deres synspunkter på klubbens programpolitikk. Undersøkelsen, som ble sendt 65 nåværende og tidligere medlemmer, ble godt besvart. Den ga mye interessant informasjon og viste i hovedsak bred oppslutning om klubbens drift slik den har vært de siste årene.

Økonomi

Klubbens økonomi er god. Kontingenten kr. 200.- pr. år er ikke endret i perioden.

Ved årsskiftet 2005-2006 var klubbens beholdning kr. 61 025.-, ved utløpet av denne perioden er beholdningen kr. 52 666.- Forskjellen skyldes i hovedsak at OJC subsidierte de to juni-møtene med levende musikk på Bare Jazz og nyttårskonserten på Bakkekroen med forholdsvis betydelige beløp. Det er også investert i noe utstyr som er plassert i møtelokalet på Bare Jazz.

Utgiftene til vanlige medlemsmøter er kr. 1200.- inkludert gave til foredragsholder. Det tas nå kr. 50 i inngangspenger, hvilket betyr at møtevirksomheten går i balanse ved et gjennomsnittlig besøk på 24 personer. Snittet i perioden var 24,7. Styret overveier å ta høyere betaling fra ikke-medlemmer og vurderer bruk av medlemskort.

Styret i Oslo Jazz Circle
26. mai 2008
Jan Evensmo